NAJNOVŠÍ RAD SPOTREBIČOV INDESIT ARIA

Dokonalá harmónia dizajnu a výkonu.
Zistite viac

Vstavané spotrebiče Aria

Predstavujeme vám nový rad vstavaných spotrebičov Indesit Aria, ktoré boli navrhnuté tak, aby ste si dokonale užili čas so svojou rodinou. Základnými atribútmi každého spotrebiča z radu Aria je jeho jednoduché ovládanie a čistý dizajn – kombinácia, ktorá do vašej kuchyne prinesie dokonalú harmóniu. Aria prináša ideálne riešenie pre rodiny, ktoré chcú tráviť čo najviac času spoločne. To všetko vďaka funkciám, ktoré každý deň ušetria váš čas, peniaze aj námahu..

Vyberte si z našich produktov

Úplné pravidlá súťaže „Súťaž o elektrický voľne stojaci sporák Indesit“

Nižšie uvedený text predstavuje úplné pravidlá súťaže „Súťaž o elektrický voľne stojaci sporák Indesit“ (ďalej len „súťaž“). Ide o jediný text, ktorý úplne a záväzne upravuje pravidlá súťaže. Zo súťaže nevyplývajú Facebooku akékoľvek záväzky voči účastníkom súťaže a nie je sponzorovaná, podporovaná alebo spravovaná spoločnosťou Facebook ani s ňou nie je inak spojená.

Organizátor súťaže

Organizátorom súťaže je spoločnosť YDEAL, s.r.o., so sídlom Vlkova 841/46 Praha 3, 130 00, Česká republika, IČ: 27104028, DIČ: CZ27104028 zapísaná v OR u Mestského súdu v Prahe pod spis. zn. C96515 (ďalej len „Organizátor“).

Usporiadateľ súťaže

Usporiadateľom súťaže je spoločnosť Whirlpool CR, spol. s.r.o., so sídlom Radlická 3201/14, 150 00 Praha 5, Česká republika, IČ:49243411, DIČ:CZ 49243411 zapísaná u Mestského súdu v Prahe pod spis. zn. C20460 (ďalejlen „Usporiadateľ“).

Doba a miesto konania súťaže

Súťaž sa bude konať v období od 6. 3. – 13. 3.2020 (ďalej len „doba konania súťaže“) na internete, na slovenských oficiálnych facebookových stránkach Usporiadateľa.

Súťažiaci

Súťaže sa môže zúčastniť fyzická osoba staršia ako 18 rokov s doručovacou adresou na území Slovenskej republiky, ktorá splní stanovené pravidlá súťaže. Pre účastníkov súťaže – fanúšikov facebookových stránok Indesit SK (ďalej tiežlen „fanúšikovia“) – platia (okrem iného) nasledujúce pravidlá:

Podmienkou zúčastnenia sa súťaže je, aby bol záujemca o účasť v súťaži v okamžiku, kedy sachce do súťaže zapojiť, už zaregistrovaný ako užívateľ siete Facebook a bol fanúšikom facebookovej stránky Indesit SK.

Súťažiaci musí dodržiavať všetky pravidlá použitia siete Facebook. Každý súťažiaci sa môže zúčastniť len s jedným textom alebo oznámením (ďalej len „Vložený materiál“). Zo súťaže sú vylúčené osoby v pracovnom alebo obdobnom vzťahu ku Organizátorovi, Usporiadateľovi či k ďalším osobám povereným zabezpečením tejto súťaže a osoby, ktoré sú ku ktorejkoľvek z takých osôb blízkou osobou.

Vložený materiál nesmie odporovať právnym predpisom Slovenskej republiky, nesmie ohrozovať mravnú výchovu detí a mládeže a musí byť etický (najmä nesmie obsahovať pornografiu, násilie, vulgaritu, rasovú neznášanlivosť apod.).

Súťažiaci vstupom do súťaže - publikáciou vloženého materiálu spolu s nižšie uvedenými náležitosťami - potvrdzuje, že:

 • Je výhradným autorom vloženého materiálu,alebo že má riadny súhlas (spolu)autorov vloženého materiálu.
 • Má riadne súhlasy od všetkých osôb zachytených na vloženom materiáli.
 • Má riadne súhlasy vlastníkov akýchkoľvek vecí, ochranných známok, obchodných označení a iných podobných nehmotných statkov zachytených na vloženom materiáli, to všetkoza účelom užívania vloženého materiálu v súťaži v súlade s týmito pravidlami a s pravidlami siete Facebook.

Osoba, ktorá nesplní ktorúkoľvek z podmienok účasti uvedenej v týchto pravidlách, sa nemôže súťaže zúčastniť, a pokiaľ sa súťaže zúčastní, nemá nárok na výhru a môže byť kedykoľvek zo súťaže bez náhrady vylúčená.

Mechanizmus súťaže

 • V termíne od 6. 3. do 13. 3. 2020 majú fanúšikovia možnosťna sieti Facebook publikovať súťažné príspevky - vložené materiály.
 • Do súťaže bude zaradený len prvý súťažný príspevok, ktorý účastník publikuje.
 • Účastník súťaže musí zdieľať súťažný príspevok - vložené materiály - verejne v komentári pod súťažným príspevkom na facebookovej stránke Indesit SK, buď v českom jazyku alebo v slovenčine.
 • Súťažnou úlohou je, aby súťažiaci vložil v komentároch fotografiu alebo video záznam karnevalového kostýmu, ktorý ušil svojmu dieťaťu.
 • Víťaz bude vybraný na základe hlasovania verejnosti o vložených materiáloch. Päť materiálov uvedených v komentároch, ktoré získajú najväčší počet pozitívnych reakcií verejnosti („like“, „srdiečko“, „haha“, „wow“), bude zaradených do žrebovania dňa16. 3. 2020 a z nich sa nasledovne žrebovaním vyberie jeden konečný výherca súťaže dňa16. 3. 2020. Žrebovanie budú vykonávať zástupcovi a Organizátora a Usporiadateľa. O finálnom výhercovi rozhodnú taktiež zástupcovia Organizátora a Usporiadateľa na základe splnenia zadania a osobných preferencií.

Výhra

Výhra: elektrický voľne stojaci sporák Indesit IS5G4KHX/E zaodporučenú predajnú cenu 249 EUR.

Oznámenie výhry

Meno výhercu bude oznámené na facebookovom profile Indesit SK pod víťazným súťažným príspevkom dňa 16. 3. 2020 a výherca v komentároch obdrží výzvu pre zaslanie svojich kontaktných doručovacích údajov a ďalších informácií nevyhnutných pre zaslanie výhry. Pokiaľ výherca kontaktné informácie podľa pokynov vo výzve nedoručí do 5 pracovných dní od výzvy, stráca nárok na výhru a tá prepadá v prospech Usporiadateľa, ktorý vyberie ďalší víťazný súťažný príspevok.

Nárok na výhru ďalej stráca súťažiaci, ktorý nesplní niektorú z podmienok účasti v súťaži alebo nepreukáže jej splnenie, a ďalej súťažiaci, ktorý inak koná v rozpore s týmito pravidlami, alebo ktorý je zo súťaže vylúčený. V prípade, že vylúčenému účastníkovi súťaže už bola výhra odovzdaná, je povinný ju vrátiť, a ak to nie je možné, uhradiť Usporiadateľovi hodnotu výhry v peniazoch; tým nie je dotknutá zodpovednosť účastníka súťaže na náhradu ujmy, vrátane nehmotnej, Usporiadateľovi, Organizátorovi alebo tretím osobám. Na výhry nevzniká právny nárok a nie je možné ju zameniť za hotovosť ani namiesto nich požadovať iné plnenie.

Odovzdanie výhry

S výhercom bude podpísaná Darovacia zmluva. Po jej podpise bude výhra zaslaná na výhercom uvedenú adresu. Doručenie výhry zabezpečuje Usporiadateľ súťaže.

Autorské práva, súhlas sospracovaním osobných údajov a schválenie pravidiel

Vstupom do súťaže vyjadruje súťažiaci súhlas s pravidlami súťaže. Súťažiaci poskytuje vstupom do súťaže Usporiadateľovi a Organizátorovi bezplatne výhradné oprávnenie k výkonu práva užívať Vložený materiál ku všetkým spôsobom užívania uvedených v z. č.121/2000 Zz., autorský zákon (k rozmnožovaniu, rozširovaniu, oznamovaniu verejnosti internetom, tlačou, audiovizuálne, zvukovo, obrazovo apod.) v rozsahu časovo, územne a množstvovo neobmedzenom, v tlačenej, elektronickej alebo inej podobe, v súvislosti so súťažou alebo k iným marketingovým účelom Organizátora a/alebo Usporiadateľa súťaže. Súťažiaci sa zaväzuje odškodniť Usporiadateľa a/alebo Organizátora v prípade akejkoľvek ujmy, i nehmotnej, ktorú spôsobí v dôsledku umiestnenia Vloženého materiálu v rozpore s týmito pravidlami alebo s pravidlami siete Facebook.

Ďalej súťažiaci účasťou v súťaži prejavuje svoj súhlas s tým, že Organizátor i Usporiadateľ sú oprávnení obstarávať obrazové, zvukové a zvukovo obrazové záznamy výhercu súťaže, či zhromažďovať jeho prejavy osobnej povahy, a uverejňovať meno a priezvisko alebo obrazové, zvukové, obrazovo zvukové záznamy týkajúce sa výhercu alebo jeho prejavov osobnej povahy (video, fotografie, písmo, hlas apod.), a to v médiách a na Internete, to všetko bezplatne a bez obmedzenia miesta, času, množstva a spôsobu užívania.

Vstupom do súťaže súťažiaci berie na vedomie:

Usporiadateľ je správcom osobných údajov poskytnutých účastníkom súťaže za účelom jeho účasti v súťaži, pričom rozsah odovzdaných osobných údajov je pre účasť v súťaži nevyhnutný.

V súlade s právnymi predpismi o ochrane osobných údajov (najmä v súlade so Všeobecným nariadením o ochrane súkromia („GDPR“))správca spracováva tieto osobné údaje: identifikačné, adresné a kontaktné údaje subjektu údajov, konkrétne: meno, priezvisko, adresa na doručovanie, e-mailová adresa a telefónne číslo.

Osobné údaje subjektov údajov sú správcom spracovávané za účelom:

 • organizovania súťaže na základe prihláseniasa účastníka do súťaže, a to vrátane vyhodnotenia súťaže a zverejnenia výsledkov súťaže v pseudonymizovanej podobe, v prípade získania výhry dôjde ku zverejneniuvýhercu uvedením mena a prvého písmena priezviska výhercu a miesta jeho bydliska. Napríklad Petr N. z Olomouca (právny dôvod spočívajúci v plnení zmluvy, ktorého zmluvnou stranou je účastník súťaže);
 • odovzdania výhry víťazovi súťaže (právny dôvod spočívajúci v plnení zmluvy, ktorého zmluvnou stranou je účastník súťaže);
 • vnútornej evidencie záležitostí, týkajúcich sa súťaže, vrátaneštatistiky (právny dôvod spočívajúci v oprávnenom záujme správcu).

Práva súťažiaceho - súťažiaci ako subjekt údajov je oprávnený:

 • požadovať prístup k jeho osobným údajom;
 • požadovať opravu, doplnenie či výmaz osobných údajov;
 • požadovať obmedzenie spracovania jeho osobných údajov;
 • požadovať vysvetlenie spracovania jeho osobných údajov;
 • vzniesť námietku proti spracovaniu jeho osobných údajov;
 • využiť práva na prenositeľnosť jeho osobných údajov;
 • využiť práva podať sťažnosť proti spracovaniu jeho osobných údajovna Úrad pre ochranu osobných údajov;
 • využiť ďalšie práva uvedené v právnych predpisoch o ochrane osobných údajov.

Osobné údaje subjektov údajov môžu byťodovzdané spracovateľom výhradne na základezmluvy o spracovaní osobných údajov so všetkými zárukami, ktoré inak poskytuje správca, a iným správcom výhradne v súvislosti s plnením zákonných povinností správcu, kedy v týchto prípadoch môžu byť príjemcami predovšetkým orgány verejnej správy.

Ďalšie podrobnosti o spracovaní osobných údajovje možné nájsť na webových stránkach Usporiadateľa.

Termíny Súťaže

Realizácia súťaže: 6. 3. 2020 – 13. 3. 2020
Vyhlásenie výhercu: 16. 3. 2020
Odovzdanie výhry: do troch týždňov od podpisu Darovacej zmluvy.

Ostatné ustanovenia a podmienky súťaže

Usporiadateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť pravidlá alebo podmienky súťaže vrátane zmeny doby jej trvania, či súťaž kedykoľvek prerušiťalebo ukončiť bez náhrady, a to s účinnosťou odo dňa uverejnenia na Facebooku Usporiadateľa.

Ak bude mať Organizátor oprávnené podozrenie na podvodné, nepoctivé alebo nekalé konanie súťažiaceho či inej osoby, ktorá súťažiacemu dopomohla či mohla dopomôcť k výhre alebo ak k takému konaniu dôjde, môže byť súťažiaci zo súťaže bez náhrady vylúčený; to platí taktiež i v prípade iného konania súťažiaceho či inej osoby, ktorá súťažiacemu dopomohla či mohla dopomôcť k výhre, ktorá je inak v rozpore s pravidlami súťaže či podmienkami alebo so všeobecnými zásadami poctivej súťaže a fair play. Rozhodnutie Organizátora alebo Usporiadateľa o vylúčení zo súťaže je konečné, bez možnosti odvolania.

Organizátor neručí za akékoľvek technické problémy v súvislosti s účasťou v súťaži (predovšetkým za funkčnosť internetu a elektronickej sociálnej sieteFacebook) ani za konanie tretích osôb na sociálnej sieti Facebook či inde na Internete.

Organizátor ani Usporiadateľ nezodpovedá za žiadne škody spôsobené prípravou či vykonávaním akýchkoľvek súťažných úkonov, účasťou v súťaži ani výhrami v súťaži alebo v súvislosti s nimi.

Účasť v súťaži ani výhru nieje možné vymáhať súdnou cestou.

Táto súťaž nie je sponzorovaná, spravovaná, podporovaná alebo pridružená do siete Facebook, a nijako s ňou nesúvisí a platí tu kompletné oslobodenie od záväzkov každého z účastníkov. Informácie poskytnuté v rámci súťaže neposkytuje súťažiaci prevádzkovateľovi siete Facebook. Všetky dotazy, komentáre alebo sťažnosti musia byť smerované Organizátorovi, nie prevádzkovateľovi siete Facebook.

Vo zvyšnom sa súťaž a vzťahy medzi súťažiacimi a Organizátorom a Usporiadateľom riadia právnym poriadkom Českej republiky s vylúčením kolíznych noriem medzinárodného práva súkromného.


V Prahe, dňa 6. 3. 2020