NAJNOVŠÍ RAD SPOTREBIČOV INDESIT ARIA

Dokonalá harmónia dizajnu a výkonu.
Zistite viac

Vstavané spotrebiče Aria

Predstavujeme vám nový rad vstavaných spotrebičov Indesit Aria, ktoré boli navrhnuté tak, aby ste si dokonale užili čas so svojou rodinou. Základnými atribútmi každého spotrebiča z radu Aria je jeho jednoduché ovládanie a čistý dizajn – kombinácia, ktorá do vašej kuchyne prinesie dokonalú harmóniu. Aria prináša ideálne riešenie pre rodiny, ktoré chcú tráviť čo najviac času spoločne. To všetko vďaka funkciám, ktoré každý deň ušetria váš čas, peniaze aj námahu..

Vyberte si z našich produktov

Oznámenie o ochrane osobných údajov

S účinnosťou od 1. apríla 2018

Sme potešení, že ste prejavili záujem o našu spoločnosť a výrobky. Skupina Whirlpool (ako je definovaná nižšie) berie Vaše práva na ochranu osobných údajov veľmi vážne a sme jednoznačne odhodlaní vždy zlepšovať Vaše zákaznícke skúsenosti v súlade so všetkými platnými zákonmi a nariadeniami o ochrane osobných údajov. Nižšie je uvedené naše oznámenie o ochrane osobných údajov, v ktorom je vysvetlený spôsob, ktorým spracúvame Vaše osobné údaje zhromaždené prostredníctvom našich webových stránok. 

Spoločnosť Whirlpool Slovakia Home Appliances, spol. s r.o., ktorá je súčasťou skupiny Whirlpool („skupina Whirlpool“), so sídlom na adrese Galvaniho 17/C, Bratislava 82009 („Whirlpool“, „nás“ alebo „my“), v postavení správcu údajov, má v úmysle poskytnúť používateľom („používatelia, „Vy“ alebo „Váš“) webových stránok Indesit Aria („webové stránky“) informácie týkajúce sa zberu a postupových metód používaných na spracúvanie ich osobných údajov na webových stránkach v súlade s európskym všeobecným nariadením o ochrane údajov č. 679/2016 („Nariadenie“) a všetkými ostatnými príslušnými miestnymi zákonmi a predpismi.

 

INFORMÁCIE, KTORÉ ZHROMAŽĎUJEME

Zhromažďujeme (1) osobné údaje, ktoré ste s nami dobrovoľne zdieľali, (2) údaje týkajúce sa Vašej aktivity na webových stránkach a (3) informácie zhromaždené z iných zdrojov.

Nezhromažďujeme ani finančné údaje ani osobitné kategórie osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú (napr. zdravotné alebo údaje o súdnych konaniach).

Ďalšie informácie nájdete tu.

AKO POUŽÍVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE

Vaše osobné údaje používame predovšetkým na to, aby sme Vám umožnili surfovať po webových stránkach a komunikovať s ich službami.

Môžeme spracúvať Vaše osobné údaje aj preto, aby sme Vám posielali ponuky, marketingové oznámenia od nás a od našich dôveryhodných partnerov, avšak len s Vašim predchádzajúcim súhlasom.

Ďalšie informácie nájdete tu.

Z AKÉHO DôVODU POUŽÍVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE

Vaše údaje používame na to, aby sme Vám umožnili používať webové stránky a príslušné služby.

Vaše osobné údaje sa nevyhnutne zhromažďujú aj preto, aby sme splnili zákonné povinnosti alebo chránili oprávnené záujmy spoločnosti Whirlpool.

Bez určitých údajov Vám pravdepodobne nebudeme môcť, podľa okolností, buď ponúknuť služby alebo poskytnúť prístup na webové stránky.

Ďalšie informácie nájdete tu.

AKO DLHO UCHOVÁVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE

Vaše osobné údaje používame počas obdobia nevyhnutne potrebného na dosiahnutie zamýšľaných účelov.

Ďalšie informácie nájdete tu.

ČO ROBÍME NA OCHRANU VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Bezpečnosť Vašich údajov je pre nás prvoradá. Na tento účel sme zaviedli adekvátne administratívne, technické a fyzické opatrenia určené na ochranu Vašich osobných údajov pred stratou, krádežou a neoprávneným použitím, zverejnením alebo pozmenením.

Ďalšie informácie nájdete tu.

S KÝM ZDIEĽAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE

Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s (1) poskytovateľmi služieb, (2) našimi pridruženými spoločnosťami a (3) verejnými orgánmi, ak to umožňujú príslušné zákony.

Vaše osobné údaje môžeme zdieľať aj s našimi obchodnými partnermi na ich marketingové účely, ale len po Vašom predchádzajúcom súhlase.

Ďalšie informácie nájdete tu.

PRENOSY VAŠICH ÚDAJOV MIMO EHP

Vaše údaje sa môžu prenášať subjektom, ktoré sa nachádzajú mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP). V každom prípade sa vždy postaráme o to, aby boli realizované primerané a vhodné bezpečnostné opatrenia v súlade s Nariadením.

Ďalšie informácie nájdete tu.

VAŠE PRÁVA

Máte okrem iného aj právo na prístup, integráciu, aktualizáciu, zmenu a odstránenie Vašich osobných údajov.

Ďalšie informácie nájdete tu.

KONTAKTUJTE NÁS

Môžete nás kontaktovať na nasledujúcej e-mailovej adrese data_protection_emea@whirlpool.com.Toto oznámenie o ochrane osobných údajov môžeme meniť alebo aktualizovať aj s cieľom dodržiavania platných zákonov.

 1. DRUH SPRACÚVANÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV

  Spoločnosť Whirlpool bude spracúvať nasledujúce kategórie údajov:

  1. Údaje poskytnuté používateľom
  2. Spoločnosť Whirlpool spracúva osobné údaje poskytnuté používateľom priamo pri otvorení účtu a/alebo registrácii zakúpeného výrobku, ako aj vtedy, keď používateľ požiada o informácie, pomoc a nákup výrobkov Whirlpool v internetovom obchode, ako napríklad meno, priezvisko, adresu bydliska, e-mailovú adresu, telefónne číslo. Takéto údaje sa spracúvajú len v rozsahu, ktorý je potrebný na sledovanie cieľov stanovených v tomto oznámení o ochrane osobných údajov. Spoločnosť Whirlpool je povinná uchovávať osobné údaje v anonymizovanej podobe a odstrániť tieto údaje, ak nepotrebuje spracúvať osobné údaje na účely spracúvania v identifikovateľnej forme.

  3. Údaje o prehľadávaní
  4. Počas pravidelného fungovania počítačových systémov používaných na prevádzku na webových stránkach sa zhromažďujú osobné údaje používateľa, ktorých prenos je neodmysliteľný pre používanie internetových komunikačných protokolov. Takéto údaje sa nezhromažďujú na účely identifikácie používateľa, ale môže to znamenať jeho identifikáciu, ak by sa mali napríklad údaje porovnať s inými údajmi vlastnenými tretími stranami. Takáto kategória údajov zahŕňa IP adresu a názov domény počítača používateľa, adresyjednotného identifikátora zdroja (Uniform Resource Identifier – URI) požadovaných prostriedkov, čas žiadosti, metódu použitú na odoslanie požiadavky na server, veľkosť súboru prijatého ako odpoveď, číselný kód súvisiaci so stavom odpovedí zo servera a ďalšie parametre týkajúce sa operačného systému používaného zariadením používateľa. Tieto údaje sa používajú iba na zhromažďovanie anonymných štatistických informácií o používaní webových stránok a na kontrolu ich správnej prevádzky a uchovávajú sa v súlade s našimi požiadavkami na uchovávanie záznamov. Tieto údaje sa môžu použiť na zistenie zodpovednosti v prípade možných trestných činov proti webovým stránkam spáchané pomocou počítača. Na našich webových stránkach môžeme zhromažďovať osobné údaje aj prostredníctvom rôznych kategórií súborov cookies. Ďalšie informácie o súboroch cookies získate v našom Oznámení o cookies.

 2. ÚČEL A PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA

  Spoločnosť Whirlpool bude spracúvať zhromaždené údaje na nasledujúce účely:

  1. aby Vám umožnila registráciu na webových stránkach otvorením osobného účtu, registráciu výrobku na webových stránkach a nákup výrobku na webových stránkach
  2. dokončenie online nákupu výrobku a poskytnutie dodatočných služieb, medzi ktoré patria popredajné služby, predchádzanie podvodom, vybavenie vrátenia tovaru (reklamácie)
  3. vybavenie žiadostí o informácie, ktoré ste nám zaslali
  4. dodržiavanie zákonných ustanovení a nariadení a presadzovanie jej vlastných práv pred súdmi
  5. na základe Vášho výslovného súhlasu a bez toho, aby boli dotknuté oprávnené záujmy spoločnosti Whirlpool, zasielanie bulletinov a prispôsobených marketingových oznámení akýmikoľvek prostriedkami (vrátane e-mailu, SMS, MMS, sociálnej siete, mobilných aplikácií, faxom, poštou a telefonicky) súvisiacich s propagáciou a/alebo predajom výrobkov a/alebo služieb společnosti Whirlpool, ako aj pozvánok na účasť na losovaní cien, súťažiach a hrách, veľtrhoch, ukážkach výrobkov alebo varenia
  6. na účely plánov pomoci po predaji a starostlivosti o zákazníkov týkajúcich sa výrobkov, ktoré ste zaregistrovali alebo o ktoré ste prejavili záujem a na účely vykonávania prieskumov trhu na základe súhrnných/anonymizovaných osobných údajov
  7. na základe Vášho výslovného súhlasu, na zasielanie marketingových oznámení, vrátane prispôsobených oznámení, inými spoločnosťami skupiny Whirlpool a/alebo vybranými marketingovými partnermi, ktorých zoznam je k dispozícii na požiadanie
  8. vykonávanie činností prospešných pre prevody podniku a pobočiek podniku, prevzatia, zlúčenia, delenia alebo iné transformácie a na vykonanie týchto transakcií
 3. PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA
  • Poskytnutie osobných údajov na účely podľa oddielu 2, ods. a), b) a c) je potrebné na registráciu na webových stránkach, online nákup výrobkov a použitie doplnkových osobitných služieb
  • Poskytnutie osobných údajov na účely podľa oddielu 2, ods. d) je povinné, pretože to vyžadujú platné zákony
  • Poskytnutie osobných údajov na účely podľa oddielu 2, ods. e) a g) je nepovinné. Ak svoj súhlas neposkytnete, spoločnosť Whirlpool, spoločnosti skupiny Whirlpool a/alebo vybraní marketingoví partneri Vám nebudú môcť posielať cielené marketingové oznámenia. V každom prípade po odvolaní súhlasu používateľa už nebudeme spracúvať osobné údaje na účely uvedené v odsekov e) a g). 
  • Poskytovanie osobných údajov na účely podľa oddielu 2, ods. f) a h) je nevyhnutné na sledovanie legitímnych záujmov spoločnosti Whirlpool a skupiny Whirlpool, ktoré budú primerane vyvážené so záujmami používateľov za predpokladu, že spracúvanie údajov sa uskutočňuje v striktne nevyhnutných medziach na účely vykonávania tejto činnosti. V každom prípade, ako už bolo uvedené, osobné údaje použité na prieskumy trhu budú agregované alebo anonymizované
 4. UCHOVÁVANIE ÚDAJOV

  Spoločnosť Whirlpool bude spracúvať osobné údaje tak dlho, ako je to potrebné na dosiahnutie zamýšľaných účelov podľa vyššie uvedeného oddielu 2. V každom prípade platia tieto doby uchovávania:

  • údaje zhromaždené na účely oddielu 2, ods. a), b) a c) sa budú uchovávať 10 rokov, aby bolo možné reagovať na žiadosti subjektov údajov a dodržiavať príslušné zákony a predpisy
  • údaje zhromaždené na účely oddielu 2, ods. d) sa budú uchovávať počas obdobia povinne predpísaného ustanoveniami platného zákona (napr. na daňové účely)
  • údaje zhromaždené na účely oddielu 2, ods. e) a g) sa budú uchovávať maximálne po dobu uchovávania údajov stanovenú ustanoveniami príslušného zákona a v každom prípade sa vymažú, ak svoj súhlas stiahnete
  • údaje zhromaždené na účely oddielu 2, ods. f) a h) sa budú uchovávať počas obdobia, ktoré je nevyhnutne potrebné na sledovanie oprávnených záujmov spoločnosti Whirlpool

  Berte do úvahy, že obdobie uchovávania údajov sa môže líšiť v závislosti od platných miestnych zákonov.

 5. POSTUPY SPRACÚVANIA ÚDAJOV

  Vaše osobné údaje sa spracúvajú s podporou informačných technológií a/alebo papierových prostriedkov a sú chránené príslušnými bezpečnostnými zariadeniami, ktoré sú vhodné na zabezpečenie utajenia a bezpečnosti osobných údajov. Spoločnosť Whirlpool konkrétne prijíma príslušné administratívne, technické, osobné a fyzické opatrenia určené na ochranu osobných údajov pred akoukoľvek stratou, krádežou, ako aj neoprávneným používaním, zverejnením alebo zmenou osobných údajov.

 6. OZNAMOVANIE ÚDAJOV

  Nikdy nebudeme zdieľať Vaše osobné údaje so žiadnou treťou stranou, ktorá má v úmysle použiť ich na účely priameho marketingu, pokiaľ sme Vám to výslovne neoznámili a nedali ste nám na to osobitný súhlas.

  Vaše osobné údaje môžeme zdieľať:

  1. so spoločnosťami skupiny Whirlpool nachádzajúcimi sa v EÚ a mimo EÚ
  2. s dodávateľmi tretích strán so sídlom v EÚ a mimo EÚ, ako sú operátori call centier, odosielatelia, dodávatelia služieb alebo technici pridelení na poskytovanie pomoci a ďalší dodávatelia pracujúci v našom mene na účely opísané v tomto oznámení. V takýchto prípadoch musia tieto spoločnosti dodržiavať naše požiadavky na ochranu osobných údajov a bezpečnosti a nesmú používať osobné údaje, ktoré od nás dostanú, na akýkoľvek iný účel
  3. s inými tretími stranami ako súčasť firemnej transakcie, napr. zlúčenia alebo predaja aktív
  4. s verejnými orgánmi a subjektmi, na právne a daňové účely alebo prípadne na ochranu podnikania, ako aj zákazníkov, zamestnancov alebo dodávateľov spoločnosti Whirlpool v niektorých prípadoch môže byť spoločnosť Whirlpool vyzvaná, aby oznámila osobné údaje v súlade s oprávnenými príkazmi od verejných orgánov a aby splnila národné bezpečnostné požiadavky, alebo aby dodržala zákonné ustanovenia
  5. v prípadoch uvedených pod písmenami a), b) a c) musia tieto spoločnosti dodržiavať naše požiadavky na ochranu osobných údajov a bezpečnosti a nesmú používať osobné údaje, ktoré od nás dostanú, na akýkoľvek iný účel

  6. s verejnými orgánmi a subjektmi, na právne a daňové účely alebo prípadne na ochranu podnikania, ako aj zákazníkov, zamestnancov alebo dodávateľov spoločnosti Whirlpool; v niektorých prípadoch môže byť spoločnosť Whirlpool vyzvaná, aby oznámila osobné údaje v súlade s oprávnenými príkazmi od verejných orgánov a aby splnila národné bezpečnostné požiadavky, alebo aby dodržala zákonné ustanovenia
 7. ŠTÍT NA OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV MEDZI EÚ A USA A ŠTÍT NA OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV MEDZI ŠVAJČIARSKOU KONFEDERÁCIOU A USA

  Skupina Whirlpool sa zúčastňuje rámca štítu na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA a rámca štítu na ochranu osobných údajov medzi Švajčiarskou konfederáciou a USA a potvrdila ich dodržiavanie. Skupina Whirlpool sa zaväzuje podriadiť nakladanie so všetkými osobnými údajmi prijatými z členských krajín EÚ a Švajčiarskej konfederácie platným zásadám rámcov štítu na ochranu osobných údajov, spoliehajúc sa na tieto rámce štítu na ochranu osobných údajov. Ak sa chcete dozvedieť viac o rámcoch štítu na ochranu osobných údajov, navštívte zoznam štítov na ochranu osobných údajov Ministerstva obchodu USA na https://www.privacyshield.gov/list.

  Skupina Whirlpool je zodpovedná za spracúvanie osobných údajov, ktoré prijíma na základe rámcov štítu na ochranu osobných údajov a ktoré následne prenáša tretej strane konajúcej ako zástupca v jej mene. Spoločnosť Whirlpool Corporation vždy dodržiava zásady štítu na ochranu osobných údajov pre všetky ďalšie prenosy osobných údajov z EÚ a Švajčiarskej konfederácie vrátane ustanovení o zodpovednosti za ďalší prenos osobných údajov.

  V súvislosti s osobnými údajmi prijatými alebo prenesenými podľa rámcov štítu na ochranu osobných údajov podlieha spoločnosť Whirlpool regulačným právomociam Federálnej obchodnej komisie USA. 

  V určitých situáciách sa od skupiny Whirlpool môže vyžadovať, aby zverejnila osobné údaje ako odpoveď na zákonné požiadavky verejných orgánov vrátane splnenia požiadaviek vnútroštátnej bezpečnosti alebo presadzovania práva.

  Ak máte obavy týkajúce sa ochrany osobných údajov alebo použitia osobných údajov, ktorými sme sa nezaoberali uspokojivo, môžete (bez poplatku) kontaktovať nášho externého partnera pre riešenie sporov v USA na https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.

  Za určitých podmienok, ktoré sú podrobnejšie opísané na webových stránkach štítu na ochranu osobných údajov na https://www.privacyshield.gov/article?id=How-to-Submit-a-Complaint, môže byť používateľ oprávnený vyvolať záväzné rozhodcovské konanie v prípade, že iné postupy riešenia boli vyčerpané.

 8. MALOLETÉ OSOBY MLADŠIE AKO 18 ROKOV

  Tieto webové stránky nie sú určené maloletým osobám mladším ako 18 rokov a ani spoločnosť Whirlpool vedome nezhromažďuje osobné údaje od osôb mladších ako 18 rokov.

 9. PRÁVA SUBJEKTOV ÚDAJOV

  Môžete kedykoľvek a bez poplatku mať a/alebo uplatniť nasledujúce práva:

  1. právo byť informovaný/á o účeloch a spôsoboch spracúvania
  2. právo na prístup k osobným údajom
  3. právo získať kópiu údajov uchovávaných v zámorí a získať informácie o mieste, kde sa tieto údaje uchovávajú, a to prostredníctvom výslovnej žiadosti na e-mailovú adresu data_protection_emea@whirlpool.com
  4. právo požiadať o aktualizáciu, opravu alebo integráciu údajov
  5. právo požiadať o zrušenie, anonymizáciu alebo blokovanie údajov
  6. právo obmedziť spracúvania
  7. právo úplne alebo čiastočne namietať proti spracúvaniu a aj v prípade, ak sa vykonáva prostredníctvom automatizovaného individuálneho prijímania rozhodnutia vrátane profilovania
  8. právo slobodne a kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním údajov

  Okrem vyššie uvedených práv môžete od 25. mája 2018 uplatniť nasledujúce práva v dôsledku plnej uplatniteľnosti Nariadenia:

  1. právo na prenositeľnosť údajov (t. j. na získanie elektronickej kópie Vašich osobných údajov, ak by ste chceli svoje osobné údaje odoslať sami sebe alebo inému poskytovateľovi)
  2. právo na obmedzenie spracúvania
  3. právo kontaktovať pracovníka na ochranu údajov na tejto e-mailovej adrese: data_protection_emea@whirlpool.com
  4. právo podať sťažnosť príslušnému vnútroštátnemu orgánu na ochranu údajov alebo súdnemu orgánu

  Aby ste mohli uplatniť vyššie uvedené práva, alebo získať ďalšie informácie o používaní osobných údajov spoločnosťou Whirlpool, v prípade akýchkoľvek pochybností, pripomienok, alebo sťažností od používateľa o zhromažďovaní osobných údajov, alebo o spôsoboch ich použitia nás kontaktujte na adrese data_protection_emea@whirlpool.com

 10. ZMENY A AKTUALIZÁCIE

  Toto upozornenie o ochrane osobných údajov pravidelne aktualizujeme. Toto oznámenie o ochrane osobných údajov bolo naposledy aktualizované v apríli 2018.